EDUHIT Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Przejdź do treści
Po fachowe diagnozy, opinie, konsultacje, porady,
terapie zapraszamy do naszej poradni
przy ul. Wąwolnickiej 4 na Pradze Południe.
Pomagamy osobom w każdym wieku określić przyczyny problemów
i wskazać możliwości uporania się z nimi.
Nasz zespół specjalistów ma bogate doświadczenie w pracy z osobami :
 z autyzmem, zespołem Downa i Aspergera,
ADHD, niepełnosprawnością intelektualną,
zaburzeniami mowy,
niedostosowaniem społecznym oraz przeżywającymi sytuacje kryzysowe (np. rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby).
UPRAWNIENIA
KONTAKT
PORADNIA
PRZEDSZKOLE WYSPA UŚMIECHU
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Nasz zespół specjalistów ma bogate doświadczenie zawodowe

Pomagamy osobom w każdym wieku określić przyczyny problemów i wskazać możliwości uporania się z nimi.
 
  • Obejmujemy opieką i poradnictwem dzieci, młodzież, dorosłych oraz rodziny.
  • Oferujemy pomoc diagnostyczną i terapeutyczną, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym, a także ich rodzinom
  • Wspomagamy dzieci i młodzież w rozwoju psychofizycznym, w zakresie predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się.
  • Pomagamy dzieciom i młodzieży w planowaniu kierunku kształcenia i ich rozwoju oraz wyboru zawodu.
  • Wspieramy nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  • Oferujemy pomoc oraz wsparcie merytoryczne rodzicom.
         
WIĘCEJ INFORMACJI O PORADNI
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest zarejestrowana w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę pod nr 5/P/17.
 
Posiada nadzór pedagogiczny, który sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 
Poradnia działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe
 
Posiadamy uprawnienia do wydawania opinii, które honorowane są przez szkoły i inne placówki. Opinie wydawane przez naszą poradnie mają taką samą moc jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.
 

Akty prawne uprawniające poradnie niepubliczne do wydawania opinii:
 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe
 
Na podstawie tej ustawy poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii w sprawie:
 
-  Przyspieszenia obowiązku szkolnego  dla dzieci, które wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej  
 
-  Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi
 
-  w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 rok w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 
Na podstawie tego rozrządzenia poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii:
 
-  o specyficznych trudnościach w uczeniu (opinia nie może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej)
 
-  zwolnieniu ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego
 
-  dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 
-  dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 
-  dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościach w uczeniu się,
 
 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 
Na podstawie tego rozporządzenia niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje opinię o
 
-  objęciu dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce
 
 

Poradnia prowadzi ponadto badania i wydaje opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności.
KONTAKT
Jesteśmy do Państwa dyspozycji

04-023 Warszawa
ul. Wąwolicka 4
tel. 533 328 448
lub za pomocą formularza

rachunek bankowy
04116022020000000342021568Wyrażam zgodę na przetwarzanie mopich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, wyłącznie w celu udzieleniu odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość.
Przesłane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania, jak i usunięcia.

© PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA EDUHIT - 2020
Wróć do spisu treści