Ciebie lub Twoje dziecko dotykają problemy dnia codziennego? Potrzebujesz diagnozy dotyczącej intelektu czy osobowości? Wybierz naszą ofertę kompleksowej pomocy psychologa, logopedy lub pedagoga.

W naszej siedzibie przy ul. Wąwolnickiej 4 w warszawskiej dzielnicy Praga Południe zespół specjalistów z najróżniejszych dziedzin zapewnia fachowe diagnozy, konsultacje, porady i terapie. Wyróżnia nas bogate doświadczenie, wysokie kwalifikacje oraz profesjonalne podejście. Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Poradnia dla dzieci i młodzieży

Pomagamy wszystkim dzieciom, od pierwszych miesięcy życia oraz młodzieży zmagającej się z najróżniejszymi problemami okresu dorastania.

Diagnozy i opinie

 

Diagnoza psychiatryczna

Do postawienia diagnozy niezbędne przeprowadzenie szczegółowego wywiadu. Rodzice proszeni są również o dostarczenie posiadanej dokumentacji dotyczącej dziecka: książeczka zdrowia, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań (np. badanie słuchu, okulistyczne, EEG, EKG, badania krwi i moczu, badania kału na obecność pasożytów, badania genatyczne), opinie i diagnozy specjalistów (np. logopeda, psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej), opinie o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu/szkole.

Postawienie diagnozy może wymagać dwóch lub więcej spotkań.

Cena - 200 zł/ 1 spotkanie diagnostyczne

 

Badanie zagrożenia dysleksją

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat TEST obejmuje:

 1. Badanie dominacji stronnej (obiekt badania: ręka, oko, ucho, noga)
 2. Badanie funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów)
 3. Badanie funkcji wzrokowych:
  • Analizy i syntezy wzrokowej na materiale tematycznym (układanie części układanki)
  • Analizy i syntezy wzrokowej na materiale atematycznym (układanie podanego wzoru z klocków)
 4. Badanie użycia języka – artykulacja i komunikacja
 5. Badanie pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej)
 6. Badanie grafopercepcji

Cena badania: 160 zł (2 spotkania x 45 minut )


Symptomy ryzyka dysleksji
Należy pamiętać, że specyfika objawów dysleksji zależy od wieku dziecka. W załączniku nie są podane wszystkie występujące symptomy dyslektyczne, bo jest ich tyle, ile dzieci dyslektycznych.

Pobierz: Symptomy ryzyka dysleksji

 

 

PEP-R (Profil Psychoedukacyjny)

Diagnoza funkcjonalna Profil Psychoedukacyjny PEP–R Erica Schoplera  to określenie aktualnego wieku rozwoju dziecka oraz możliwości nabywania nowych umiejętności w zakresie siedmiu sfer rozwojowych: 

 • naśladowania
 • percepcji
 • motoryki małej
 • motoryki dużej
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • czynności poznawczych
 • komunikacji
 • mowy czynnej

PEP-R umożliwia również diagnozę sfery zachowań dziecka, m.in: reakcję na bodźce, możliwości nawiązywania kontaktów czy zainteresowania zabawą i pomocami testowymi.

Test przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosuje się go także w diagnozie dzieci do 12 roku jeśli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe znajdują się poniżej 7 roku życia.
Diagnoza PEP-R jest skuteczną metodą oceny rozwoju dzieci z:

 • zaburzeniami mowy
 • autyzmem, ze spektrum autyzmu, całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • zespołem Aspergera
 • innymi zaburzeniami rozwoju

Diagnoza obejmuje:

 • wywiad z rodzicami
 • wykonanie badania (od jednego do trzech spotkań po 60 minut). Czas badania uzależniony jest od wieku dziecka i poziomu współpracy
 • pisemna opinia na temat przeprowadzonego badania

Diagnoza testem PEP-R jest szczególnie użyteczna przy układaniu planów terapii dla dzieci:

 • z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych
 • dzieci, u których zdiagnozowano:
  • autyzm
  • całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu
  • zespół Aspergera
  • zaburzenia rozwoju mowy
  • inne zaburzenia rozwoju np. zespół Downa

Cena badania:   350 zł Cena obejmuje wydanie pisemnej opinii.

Czas badania jest uzależniony od wieku dziecka. Badanie jest rozłożone na 3-4 spotkania po 60 min.

 

Logopedyczna/neurologopedyczna

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy.

Głównym celem diagnozy jest ocena mowy osoby badanej oraz określenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się. Badanie ma określić charakter zaburzeń, znaleźć przyczynę zaistniałych nieprawidłowości, ustalić rodzaj terapii oraz rokowania na przyszłość.  Aby diagnoza była kompletna składa się ona z trzech elementów: 

 • wywiadu z pacjentem bądź jego rodzicami/opiekunami,
 • obserwacji pacjenta
 • oraz badania właściwego, składającego się z indywidualnie dobranych prób.

Na diagnozę przyjmujemy: niemowlęta, dzieci i młodzież.
Czas przeprowadzenia pełnej diagnozy logopedycznej 60 min.
 
Cena diagnozy  100 zł (60 min.)

Wydanie pisemnej opinii  30 zł.

 

 

Psychologiczno-pedagogiczna

Ilość spotkań i cena zależna jest od problemy.

Cena 220 zł – 600 zł / 2 – 6 spotkań x 45-60 min.

 

Test inteligencji od 6 do 16 roku życia WISC-R Skala inteligencji Wechslera dla dzieci – zmodyfikowana

Opis: WISC-R składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Podobieństwa, Arytmetyka, Słownik, Rozumienie oraz Powtarzanie Cyfr jako test zastępczy) i sześciu testów bezsłownych (Uzupełnianie Obrazków, Porządkowanie Obrazków, Wzory z Klocków, Układanki, Kodowanie oraz Labirynty jako test zastępczy).

Zastosowanie:  do diagnozy intelektu.

Cena 220 zł / 2 x 45 min

 

DSR- Dziecięca skala rozwojowa – dzieci od 2 miesięcy do 3 lat

Opis: Dziecięca Skala Rozwojowa przeznaczona jest do badania dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat. Narzędzie służy wczesnej diagnozie poziomu rozwoju psychomotorycznego, pozwalając na ocenę jego prawidłowości oraz określenie kierunku potencjalnych oddziaływań stymulujących słabsze strony funkcjonowania dziecka. W zależności od wieku dziecka badane są m.in. następujące obszary: percepcja, lokomocja i kontrola postawy, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sfera emocjonalno-społeczne, komunikacja i mowa czynna.

Zastosowanie: 

 • wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju;
 • wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka;
 • ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu;
 • do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

Cena: 150 zł /30-60 min. (w cenę wliczona jest pisemna opinia o funkcjonowaniu dziecka)

 

Diagnoza funkcjonalno-poznawcza dla dzieci od 3-9 lat

Diagnoza funkcjonalna-poznawcza to diagnoza oparta na ocenie funkcjonowania dziecka w odniesieniu do norm rozwojowych, ale także dotyczy harmonijności rozwoju rozwija (nawet w swoim tempie)w różnych sferach – fizycznej, emocjonalnej, poznawczej, społecznej etc.

Wynikiem diagnozy jest wskazanie obszarów wymagających wsparcia i takich, które wsparcia nie wymagają

 

 

IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat

Opis: Skale Inteligencji i Rozwoju IDS to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat. Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).

Zadania są urozmaicone i interesujące dla dzieci. W badaniu wykorzystywane są różne pomoce (np.: książeczki, koraliki, klocki, fotografie, figurki, piłka).

Zastosowanie: 

 • do oceny poziomu inteligencji, 
 • do określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych), 
 • do określenia poziomu dojrzałości szkolnej dziecka, do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

Cena: 220 zł/ok. 90 min.

 

 

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej przebiega podczas kilku spotkań i oparta jest o wystandaryzowane testy. Wykwalifikowany terapeuta dokładnie analizuje informacje uzyskane od rodziców dziecka oraz przeprowadza próby z dzieckiem. Na bazie zdobytych informacji opracowuje diagnozę i zalecenia do pracy z dzieckiem.

Diagnoza Integracji Sensorycznej składa się z kilku części:

 1. Wywiad z rodzicami – terapeuta zadaje rodzicom szereg pytań dotyczących przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w niemowlęctwie, przebytych chorób, problemów zdrowotnych dziecka.
 2. Kwestionariusze – rodzice są proszenie o wypełnienie szczegółowych kwestionariuszy, które pozwalają uzupełnić wyniki diagnozy. Pamiętajmy, że to rodzic najlepiej zna swoje dziecko i jest jego najlepszym obserwatorem.
 3. Próby kliniczne – terapeuta prosi dziecko o wykonanie kilku prób, które maja za zadanie stwierdzić, czy u dziecka występują przetrwałe odruchy, jak wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga, praca oczu, koordynacja.
 4. Testy – dziecko powyżej 4 roku życia wykonuje testy, które maja pomóc określić jego koordynację, czucie ciała, dokładne czucie i pracę rąk. Testy są standaryzowane na warunki polskie (standaryzacji dokonał Pan Zbigniew Przyrowski) i pozwalają na dość dokładne porównanie umiejętności dziecka w stosunku do jego grupy wiekowej.
 5. Podsumowanie diagnozy – rozmowa z rodzicami na temat wyników diagnozy i wniosków z nich płynących. Poszczególne wyniki są wyjaśniane i omawiane. Rodzice otrzymują również diagnozę na piśmie. Zawiera ona: dane z wywiadu, dane z kwestionariuszy, wyniki prób klinicznych, wyniki testów, wnioski, program terapii.

Diagnoza składa się z 3 spotkań po ok. 45-60 min. 
Dwa z nich służą przeprowadzeniu wywiadu, testów klinicznych i obserwacji. 
Po opracowaniu na ich odstawie diagnozy, podczas trzeciego spotkania (ok. 45 min.) terapeuta SI przedstawia rodzicom opracowany, indywidualny program terapii dla ich dziecka. Diagnoza i zalecenia terapeutyczne zostają szczegółowo omówione i przedstawione rodzicom w przystępny i komunikatywny sposób. Jest to również czas, w którym nasz terapeuta odpowiada na wszelkie Państwa pytania związane z diagnozą i ewentualną dalszą terapią dziecka.

Cena: 280 zł/3 spotkania

Konsultacje i porady

 

Konsultacje i porady

Konsultacja to dobra okazja do poruszenia ze specjalistą różnych tematów. Mogą one dotyczyć m. in. rozwoju dziecka oraz sposobu jego wspomagania, trudności przejawianych przez dziecko. Podczas spotkania temat zostaje szczegółowo omówiony, po czym specjalista udziela porady, bądź kieruje na dalszą diagnostykę, terapię lub konsultacje z innymi specjalistami.
Konsultacje i poradnictwo dedykowane są do rodziców chcących świadomie wychowywać swoje dziecko, a także do tych, którzy zauważyli pewne problemy i chcą dowiedzieć się, jakie kolejne kroki powinny być przedsięwzięte.
Specjaliści udzielający konsultacji w naszej poradni to:

 • Psycholog 
 • Logopeda
 • Pedagog
 • Fizjoterapeuta

Cena konsultacji/porady – 90 zł/60 min. 
Konsultacja kwalifikacyjna do grup terapeutycznych   90 zł/60 min. 

​Psychiatra dzieci i młodzieży

​Konsultacja psychiatryczna dla dzieci i młodzieży wskazana jest w przypadku trudności w codzinnym funkcjonowaniu m.in.: zaburzenia zachowania, zaburzenia zachowania, zaburzenia nastroju, lęk, fobie, natręctwa, trudności w kontrolowaniu emocji, nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD, ADD), całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół ASPERGERA), upośledzenie umysłowe, problemy z pamięcią czy koncentracją uwagi, trudności w relacjach z innymi, trudności z konwersacją, problemy ze snem, problemy z kontrolowaniem jedzenia, natrętne myśli, samookaleczenie, myśli samobójcze.

Uwaga: Jesteśmy placówką oświatową a nie leczniczą i zatrudniony u nas psychiatra nie wypisuje recept na leki.

Cena konsultacji - 200 zł/60 min.

Wsparcie psychologiczne dla dzieci w kryzysach życiowych i rodzinnych

Kryzysy życiowe i rodzinne dotykają równo wszystkich członków rodziny. Z tego powodu w naszej Poradni proponujemy kompleksowe wsparcie zarówno dla dorosłych jak i dzieci w tak trudnych sytuacjach jak:

 • zmiana miejsca zamieszkania, 
 • zmiana szkoły, 
 • rozłąka (np. emigracja rodzica), 
 • separacja,
 • rozwód, 
 • choroba w rodzinie, 
 • doświadczenie śmierci bliskich.

Cena - 100 zł/ 60 min (spotkanie indywidualne)

Terapia

 

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to szeroko rozumiany rozwój mowy i języka na wielu płaszczyznach. Do logopedy trafiają więc pacjenci z bardzo różnorodnymi potrzebami oraz w każdym wieku: niemowlęta, dzieci, młodzież i dorośli. 

Oferta pomocy logopedycznej skierowana jest do m. in.:

 • Dzieci, których rozwój mowy przebiega nieprawidłowo lub z opóźnieniem;
 • Dzieci, które nie wypowiadają pewnych głosek, bądź wypowiadają je niewłaściwie np. seplenią;
 • Osób, które przejawiają różnorodne  problemy z komunikacją ze względu na towarzyszące choroby, zaburzenia lub zespoły zaburzeń: np. niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne, mózgowe porażenie dziecięce, spektrum autyzmu, całościowe zaburzenia rozwoju;
 • Osób z zaburzeniami neurologicznymi np. po udarach, wypadkach komunikacyjnych z objawami afazji i/lub dyzartrii;
 • Osób z niepłynnością mowy;
 • Dzieci (w tym niemowląt) z zaburzeniami funkcji oralnych: ssaniem, połykaniem, żuciem, gryzieniem;
 • Osób z rozszczepem podniebienia i/lub warg
 • Rodziców, którzy w ramach profilaktyki logopedycznej chcą się dowiedzieć jak stymulować rozwój dziecka oraz zapobiegać wadom wymowy i zgryzu już od pierwszych miesięcy życia dziecka. 

Czas trwania zajęć
Zajęcia trwają 30/45/60 min.
Czas zajęć terapeutycznych ustalany jest indywidualnie.

Cena terapii:
60 zł/ 30 min.
80 zł/ 45 min.
100 zł/60 min

 

Trening Umiejętności Społecznych TUS

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych - TUS?
To grupowe zajęcia kierowane do dzieci i młodzieży  przeżywających trudności w funkcjonowaniu w grupie. Zajęcia prowadzone są przez psychologa - trenera i pedagoga z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min. Realizowane są w 4-6 osobowych grupach dobranych pod kątem wieku i rodzaju trudności doświadczanych przez dzieci. 
 
Podczas zajęć dziecko:

 • rozwija swoje kompetencje społeczne i komunikacyjne
 • uczy się odczytywać komunikaty niewerbalne i odpowiednio reagować na mimikę, gestykulację, mowę ciała innych osób
 • poznaje obszar współdziałania, interakcji międzyludzkich i tworzenia relacji rówieśniczych
 • buduje swoją świadomość emocjonalną
 • lepiej rozumie świat emocji oraz uczy się reagować na emocje swoje i innych osób
 • nabywa umiejętność odpowiedniego reagowania na często spotykane sytuacje
 • poprzez zabawę ma okazję do pracy nad trudnymi zachowaniami, które niepokoją rodziców lub nauczycieli
 • uczy się przestrzegać norm i zasad funkcjonowania w grupie
 • buduje pozytywny obraz siebie, wzmacnia wiarę we własne siły, swoje poczucie wartości i sprawczości

Dla kogo jest TUS?
Dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD oraz dzieci nieśmiałych, wycofanych, reagujących lękiem, mających trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.
Zasady naboru
Dzieci do grup kwalifikowane są  z uwzględnieniem wieku, poziomu funkcjonowania i  potrzeb rozwojowych.  Kwalifikacje mają na celu rozpoznanie problemów dziecka i stopnia ich nasilenia, co pozwala przydzielić dziecko do najbardziej odpowiedniej dla niego grupy.

Procedura kwalifikacji
Ankieta kwalifikacyjna – wypełniana przez rodziców/ opiekunów zawiera wstępne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka, dostarczana przed pierwszym spotkaniem.
Spotkanie z terapeutą  prowadzącym grupę składa się z dwóch części – pierwsza - to wywiad z rodzicami, druga – to indywidualna wizyta dziecka. Całości zajmuje ok. 60 min.
Kwalifikacja - mgr  Olga Drzewiecka-Panak 
Cena konsultacji w celu kwalifikacji do grupy - 90 zł

Zasady uczestnictwa:
Podstawą uczestnictwa jest pisemna zgoda rodziców.
Zajęcia prowadzone są w cyklu semestralnym (2 miesiące). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty.
Cena udziału w zajęciach: 35 zł/60 min.
Należy wnieść opłatę za cały miesiąc z góry.

 

Terapia ręki

Czym jest terapia ręki?
Terapia ręki to program mający na celu usprawnienie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

Do kogo skierowana jest terapia?
Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

 • problemy z czynnościami  samoobsługi (zapinanie guzików, ubieranie się)
 • problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie z plasteliny, wycinanie)
 • problemy grafomotoryczne (pisanie, rysowanie, malowanie)
 • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej
 • problemy z koordynacją ruchową
 • zaburzenia napięcia kończyny górnej (wzmożone lub obniżone)
 • problemy z koordynacją ruchową.

Cele terapii

 • poprawa sprawności ruchowej kończyny górnej
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjne ręki
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców
 • doskonalenie umiejętności chwytu
 • doskonalenie pisania, rysowania
 • koordynacja obu dłoni
 • poprawa koncentracji
 • poprawa napięcia ręki

Czas trwania zajęć
Zajęcia trwają 30/45/60 min.
Czas zajęć terapeutycznych ustalany jest indywidualnie

Cena terapii:
30 min.  – 50 zł
45 min. –  70 zł
60 min. -  90 zł

 

Terapia Integracji Sensorycznej

Co to jest integracja sensoryczna?
Świat odbieramy za pomocą zmysłów. Bodźce płynące ze świata zewnętrznego są odbierane i przekazywane do odpowiednich części układu nerwowego, który z kolei ma za zadanie je zinterpretować i odpowiedzieć na nie w sposób dopasowany do sytuacji, w jakiej się znajdujemy.
Każdy człowiek posiada trzy podstawowe zmysły:

 • Dotyku
 • Równowagi
 • Czucia głębokiego

Zmysł równowagi (przedsionkowy) wykształca się dobrze już w życiu płodowym. Odpowiedzialny jest za utrzymanie równowagi, świadomość pozycji ciała, ruchu gałek ocznych, głowy i ciała. Czucie głębokie (propriocepcja) to odbieranie informacji płynących z mięśni i ścięgien. Układ ten odpowiada za precyzyjne ruchy oraz właściwe napięcie mięśniowe. Zmysł równowagi, czucie głębokie oraz dotyk to trzy podstawowe układy sensoryczne ściśle współpracujące ze zmysłami słuchu oraz wzroku. Prawidłowa integracja tych zmysłów odpowiada za poczucie własnego ciała w przestrzeni. Zaburzenie któregokolwiek ze zmysłów wywołuje u dziecka przesadzone reakcje na określone sytuacje, w których się znajduje lub ich brak.

Co może wskazywać na zaburzenie integracji sensorycznej?
Jeśli dziecko ma:

 • problemy z koncentracją uwagi (nie doprowadza czynności do końca),
 • różnego rodzaju problemy ruchowe: słaba koordynacje ruchową, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi ( częste potykanie się, przewracanie, ma trudności z jazdą na rowerze itp.),
 • problemy z organizacją swojego zachowania oraz problemy emocjonalne,
 • mała aktywność ruchowa kłopoty z jazdą na rowerze, łapaniem i rzucaniem piłki oraz z opanowaniem dyscyplin sportowych, szybka  męczliwość,
 • problemy w samoobsłudze (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek itp.),
 • problemy z manipulacją (posługiwanie się sztućcami, nożyczkami),
 • trudności w mówieniu (niewyraźna mowa, opóźnienie rozwoju mowy),
 • obniżona sprawność w zakresie grafomotoryki
 • dziecko sprawia trudności wychowawcze, jest nadruchliwe, impulsywne
 • unika zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli ,bądź preferuje jeden określony, długotrwały rodzaj stymulacji np. karuzela,
 • cierpi na chorobę lokomocyjną,
 • doświadcza trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, pisaniem, przepisywaniem z tablicy, ortografią, czytaniem, liczeniem),
 • unika zabaw grupowych, wycofuje się z kontaktów społecznych,
 • unika zabaw związanych z brudzeniem rąk,
 • jest wyjątkowo wrażliwe na bodźce ( np. zatyka uszy, gdy słyszy jakiś dźwięk),
 • ma obniżoną wrażliwość na bodźce (np. nie zwraca uwagi na zimno, ból)

Uwaga:
Pojedyncze zachowanie nie jest wyznacznikiem zaburzeń integracji sensorycznej, jednak występowanie kilku z nich sygnalizuje że warto zwrócić się o pomoc do terapeuty integracji sensorycznej, by przeprowadził odpowiednie do wieku dziecka badanie i stwierdził czy obserwowane zachowania, niepokojące rodziców nie są wynikiem zaburzeń integracji sensorycznej.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności, umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wspieranie jego wszechstronnego rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych, a w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym także pomoc w osiągnięciu gotowości szkolnej.
Zajęcia są ukierunkowane na usprawnienie funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających  się (kompensacja), które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić.
Podczas zajęć dzieci uczestniczą w rozmaitych zabawach, które wspomagają rozwój ruchowy, sprawność motoryczną,  rozwijają umiejętności grafomotoryczne,  elastyczność i precyzję ruchów dłoni i palców, kształtują płynność  i dokładność ruchów. 
Dziecko wykonuje również szereg ćwiczeń, które służą korekcji zaburzeń funkcji poznawczych. Doskonalą pamięć, spostrzegawczość, wyobraźnię, koncentrację. Poszerzają swoje słownictwo, rozwijają umiejętność poprawnych i wyrazistych wypowiedzi. Usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję słuchową oraz kształtują pojęcia i umiejętności matematyczne. Uczą się wytrwałości, systematyczności, są motywowane do pokonywania wszelkich trudności związanych z nauką. 
Kształtują umiejętności współdziałania w grupie, nawiązują pozytywne relacje z rówieśnikami.

Czas trwania zajęć
Zajęcia trwają 30/45 min.
Czas zajęć terapeutycznych ustalany jest indywidualnie

Cena terapii:
Zajęcia indywidualne:
30 min.  – 50 zł
45 min. –  70 zł

Zajęcia grupowe (grupa 2-5 dzieci):
30 min. -   35 zł
45 min. -   45zł

Warsztaty

 

Warsztaty i trening

Warsztaty i trening to formy pracy grupowej, której celem jest rozwój konkretnej umiejętności np. asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie itp. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, czyli zakładają pracę na doświadczeniu uczestników. Jest to znakomita forma ćwiczenia i uczenia się umiejętności społecznych, zwłaszcza tych związanych z relacjami z innymi ludźmi.  Zajęcia odbywają się w grupach liczących do 12 osób.

Dla dzieci i młodzieży – asertywność, radzenie sobie ze stresem, umiejętności 
interpersonalne, komunikacja, autoprezentacja, rozwiązywanie konfliktów, trudne 
stany  emocjonalne, konstruktywne radzenie sobie ze złością.

Cena: 30 zł/ 60 min

Coaching

 

Coaching

Coaching dla dzieci i młodzieży bardzo dobrze sprawdza się w rozwijaniu potencjału i możliwości młodych ludzi, którzy są otwarci i ciekawi świata. Coaching to metoda przydatna w budowaniu poczucia wartości, pracy z emocjami, pomagająca budować poprawne relacje z rówieśnikami – tak ważne przecież w świecie dziecka. 

Coaching buduje motywację wewnętrzną dziecka i wzmacnia poczucie własnej skuteczności.  Praca z dzieckiem opiera się na przede wszystkim na odkrywaniu przez dziecko jego własnego potencjału i sposobów jego wykorzystania. 

Czas zajęć: 90 min.

Cena: 120 zł/90 min.

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWR)

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWR)
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest formą pomocy dziecku i jego rodzinie, obejmującą kompleksowe, wielospecjalistycze oddziaływanie, mające na celu wspomaganie rozwoju dziecka.

W ramach bezpłatnych zajęć, dzieci mogą korzystać z pomocy:

 • Psychologa
 • Logopedy/neurologopedy
 • Pedagoga
 • Pedagoga specjalnego
 • Terapeuty Integracji Sensorycznej
 • Trenera Umiejętności Społecznych
 • lub  innego specjalisty, jaki będzie dziecku niezbędny.

Forma i rodzaj zajęć dopasowywana jest do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka.
Aby skorzystać z pomocy w ramach WWR należy przedstawić opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka i zapisać się na listę chętnych do skorzystania z bezpłatnych WWR-ów.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Jeśli dziecko nie posiada orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania, rodzice powinni skontaktować się z rejonowa poradnią psychologiczno-pedagogiczną (publiczną) w celu diagnozy i wydania opinii.
Od 2017 roku poradnie niepubliczne nie mogą wydawać opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Nasza poradnia może wydać opinię psychologiczno-pedagogiczną wskazującą potrzebę wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka.

Zajęcia rozwojowe

 

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyki korekcyjnej ma na celu:

 • działanie profilaktyczne
 • eliminowanie wad postawy
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
 • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i dobrej zdrowej zabawy

Poprzez zajęcia korekcyjne staramy się oddziaływać nie tylko na motorykę dziecka, ale również poprawić zapamiętywanie, koncentrację uwagi, spostrzegawczość.
Zajęcia mają również rozbudzić u dzieci zamiłowanie do wszechstronnej aktywności.

Czas trwania zajęć
Zajęcia trwają 45 min.

Cena zajęć:
Zajęcia indywidualne:
45 min. –  60 zł

Zajęcia grupowe (grupa 2-5 dzieci):
45 min. -   25 zł

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

W przygotowaniu

 • EduHit

Dorośli

Konsultacje i porady

 

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja/Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom przeżywającym kryzysy rozwojowe lub trudności związane z nagromadzeniem się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Dla dzieci, młodzieży i rodziców
koszt: 90 zł/ 60min

 

Wsparcie psychologiczne dla dorosłych w kryzysach życiowych i rodzinnych

Kryzysy życiowe i rodzinne dotykają równo wszystkich członków rodziny. Z tego powodu w naszej Poradni proponujemy kompleksowe wsparcie zarówno dla dorosłych jak i dzieci w tak trudnych sytuacjach jak:

 • zmiana miejsca zamieszkania, 
 • zmiana pracy, 
 • rozłąka (np. emigracja małżonka), 
 • kryzys małżeński, 
 • separacja,
 • rozwód, 
 • choroba w rodzinie, 
 • doświadczenie śmierci bliskich.

Koszt: 100 zł/ 60 min (spotkanie indywidualne)
150 zł/90 min (spotkanie dla pary)

Coaching

 

Coaching

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coaching to indywidualna praca z coachem, pozwalająca rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Relację coacha z klientem można określić jako partnerską. Coach i klient wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki ich pracy.
Sesje coachingowe trwają 1,5 godziny, odbywają się najczęściej raz na 2 tygodnie. 
Zazwyczaj odbywa się 6 do 10 sesji.
 
Life Coaching
Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
 
Dla osób od 13 roku życia
 
Cena: 120 zł/90min
 
Coaching rodzicielski
Coaching rodzicielski koncentruje się na zagadnieniach związanych z rolą rodzica, ma za zadanie umożliwienie klientowi świadomego kreowania siebie w tej roli i kształtowania procesu wychowawczego. Ułatwia też pełniejsze zrozumienie i przeżywanie swojej relacji z dzieckiem. W odróżnieniu do coachingu życiowego sesje mogą być prowadzone jednocześnie z obydwojgiem rodziców.
 
Dla osób indywidualnych i par
 
Cena: 120 zł/90 min (coaching indywidualny)
200 zł/120 min (coaching dla pary)

Warsztaty i szkolenia

 

Warsztaty

Warsztaty i trening to formy pracy grupowej, której celem jest rozwój konkretnej umiejętności np. asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie itp. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, czyli zakładają pracę na doświadczeniu uczestników. Jest to znakomita forma ćwiczenia i uczenia się umiejętności społecznych, zwłaszcza tych związanych z relacjami z innymi ludźmi.  Zajęcia odbywają się w grupach liczących do 12 osób.

Dla rodziców - warsztaty umiejętności wychowawczych, asertywność, komunikacja w rodzinie, psychoedukacja

Cena: 35 zł/ 90 min.
45 zł/120 z

Zajęcia dla mamy i dziecka

 

Zajęcia dla mamy i dziecka

e-Poradnia - Porad udziela psycholog

Dręczy Cię problem, z którym nie chcesz lub nie możesz zwrócić się do bliskiej Ci osoby? Twoje dziecko ma problemy w szkole? Pracujesz z młodzieżą i szukasz fachowej porady? Stworzyliśmy internetową poradnię psychologiczną dla uczącej się młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Nasze porady są darmowe.

Ile kosztuje postawienie diagnozy, fachowa konsultacja czy terapia?

W naszym ośrodku wysokość stawki za każdą formę zajęć jest z góry ustalona. Dzięki temu dany pacjent lub jego opiekun wie, na jaki wydatek być przygotowanym. Osoby posiadające kartę dużej rodziny otrzymują 10% zniżki na wszystkie zajęcia. 

Dzieci w strojach super bohaterów

Podstawa prawna działania i uprawnienia poradni

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest zarejestrowana w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę pod nr 5/P/17.

Posiada nadzór pedagogiczny, który sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Poradnia działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe

Posiadamy uprawnienia do wydawania opinii, które honorowane są przez szkoły i inne placówki. Opinie wydawane przez naszą poradnie mają taką samą moc jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.

Akty prawne uprawniające poradnie niepubliczne do wydawania opinii: 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe
Na podstawie tej ustawy poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii w sprawie:

 • Przyspieszenia obowiązku szkolnego  dla dzieci, które wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej  
 • Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi
 • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 rok w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
Na podstawie tego rozrządzenia poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii:

 • o specyficznych trudnościach w uczeniu (opinia nie może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej)
 • zwolnieniu ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego
 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościach w uczeniu się,

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Na podstawie tego rozporządzenia niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje opinię o

 • objęciu dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce

Poradnia prowadzi ponadto badania i wydaje opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności.

EduHit tworzą wyjątkowi ludzie. Poznaj ich!

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna EduHit
Wąwolnicka 4
04-023 Warszawa

Numer konta bankowego Poradni:
Millennium Bank - 04 1160 2202 0000 0003 4202 1568