Poradnia - EDUHIT Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Przejdź do treści
PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
W naszej siedzibie przy ul. Wąwolnickiej 4 w warszawskiej dzielnicy Praga Południe zespół specjalistów z najróżniejszych dziedzin zapewnia fachowe diagnozy, konsultacje, porady i terapie.
Wyróżnia nas bogate doświadczenie, wysokie kwalifikacje oraz profesjonalne podejście.
Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
FORMY
TERAPII
WCZESNE WSPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA
SYMPTOMY
RYZYKA
DYSLEKCJI
CENNIK
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
FORMY TERAPII
Terapia logopedyczna:
Terapia logopedyczna to szeroko rozumiany rozwój mowy i języka na wielu płaszczyznach. Do logopedy trafiają więc pacjenci z bardzo różnorodnymi potrzebami oraz w każdym wieku: niemowlęta, dzieci, młodzież i dorośli.
Oferta pomocy logopedycznej skierowana jest do m. in.:
 • Dzieci, których rozwój mowy przebiega nieprawidłowo lub z opóźnieniem;
 • Dzieci, które nie wypowiadają pewnych głosek, bądź wypowiadają je niewłaściwie np. seplenią;
 • Osób, które przejawiają różnorodne  problemy z komunikacją ze względu na towarzyszące choroby, zaburzenia lub zespoły zaburzeń: np. niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne, mózgowe porażenie dziecięce, spektrum autyzmu, całościowe zaburzenia rozwoju;
 • Osób z zaburzeniami neurologicznymi np. po udarach, wypadkach komunikacyjnych z objawami afazji i/lub dyzartrii;
 • Osób z niepłynnością mowy;
 • Dzieci (w tym niemowląt) z zaburzeniami funkcji oralnych: ssaniem, połykaniem, żuciem, gryzieniem;
 • Osób z rozszczepem podniebienia i/lub warg
 • Rodziców, którzy w ramach profilaktyki logopedycznej chcą się dowiedzieć jak stymulować rozwój dziecka oraz zapobiegać wadom wymowy i zgryzu już od pierwszych miesięcy życia dziecka.

Czas trwania zajęć
Zajęcia trwają 30/45/60 min.
Czas zajęć terapeutycznych ustalany jest indywidualnie.
Cena terapii:
60 zł/ 30 min.
80 zł/ 45 min.
100 zł/60 min.

Trening Umiejętności Społecznych TUS:
Czym jest Trening Umiejętności Społecznych - TUS?
To grupowe zajęcia kierowane do dzieci i młodzieży  przeżywających trudności w funkcjonowaniu w grupie. Zajęcia prowadzone są przez psychologa - trenera i pedagoga z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min. Realizowane są w 4-6 osobowych grupach dobranych pod kątem wieku i rodzaju trudności doświadczanych przez dzieci.
Podczas zajęć dziecko:
 • rozwija     swoje kompetencje społeczne i komunikacyjne
 • uczy     się odczytywać komunikaty niewerbalne i odpowiednio reagować na mimikę,     gestykulację, mowę ciała innych osób
 • poznaje     obszar współdziałania, interakcji międzyludzkich i tworzenia relacji     rówieśniczych
 • buduje     swoją świadomość emocjonalną
 • lepiej     rozumie świat emocji oraz uczy się reagować na emocje swoje i innych osób
 • nabywa     umiejętność odpowiedniego reagowania na często spotykane sytuacje
 • poprzez     zabawę ma okazję do pracy nad trudnymi zachowaniami, które niepokoją     rodziców lub nauczycieli
 • uczy     się przestrzegać norm i zasad funkcjonowania w grupie
 • buduje     pozytywny obraz siebie, wzmacnia wiarę we własne siły, swoje poczucie     wartości i sprawczości
Dla kogo jest TUS?
Dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD oraz dzieci nieśmiałych, wycofanych, reagujących lękiem, mających trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.
Zasady naboru
Dzieci do grup kwalifikowane są  z uwzględnieniem wieku, poziomu funkcjonowania i  potrzeb rozwojowych. Kwalifikacje mają na celu rozpoznanie problemów dziecka i stopnia ich nasilenia, co pozwala przydzielić dziecko do najbardziej odpowiedniej dla niego grupy.
Procedura kwalifikacji
Ankieta kwalifikacyjna – wypełniana przez rodziców/ opiekunów zawiera wstępne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka, dostarczana przed pierwszym spotkaniem.
Spotkanie z terapeutą  prowadzącym grupę składa się z dwóch części – pierwsza - to wywiad z rodzicami, druga – to indywidualna wizyta dziecka. Całości zajmuje ok. 60 min.
Kwalifikacja - psychologa
Cena konsultacji w celu kwalifikacji do grupy - 90 zł
Zasady uczestnictwa
Podstawą uczestnictwa jest pisemna zgoda rodziców.
Zajęcia prowadzone są w cyklu semestralnym (2 miesiące). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty.
Cena udziału w zajęciach: 35 zł/60 min.
Należy wnieść opłatę za cały miesiąc z góry.

Terapia ręki:
Czym jest terapia ręki?
Terapia ręki to program mający na celu usprawnienie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

Do kogo skierowana jest terapia?
Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących
 • problemy z czynnościami samoobsługi (zapinanie guzików, ubieranie     się)
 • problemy w zabawach manualnych (układanie małych     przedmiotów, lepienie z plasteliny, wycinanie)
 • problemy grafomotoryczne (pisanie, rysowanie,     malowanie
 • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej
 • problemy z koordynacją ruchową
 • zaburzenia napięcia kończyny górnej (wzmożone lub     obniżone)
 • problemy z koordynacją ruchową.

Cele terapii
 • poprawa sprawności ruchowej kończyny górnej
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjne ręki
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów     palców
 • doskonalenie umiejętności chwytu
 • doskonalenie pisania, rysowania
 • koordynacja obu dłoni
 • poprawa koncentracji
 • poprawa napięcia ręki

Czas trwania zajęć
Zajęcia trwają 30/45/60 min.
Czas zajęć terapeutycznych ustalany jest indywidualnie

Cena terapii:
30 min.  – 50 zł
45 min. –  70 zł
60 min. -  90 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:
Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności, umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wspieranie jego wszechstronnego rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych, a w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym także pomoc w osiągnięciu gotowości szkolnej.
Zajęcia są ukierunkowane na usprawnienie funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających  się (kompensacja), które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić.
Podczas zajęć dzieci uczestniczą w rozmaitych zabawach, które wspomagają rozwój ruchowy, sprawność motoryczną,  rozwijają umiejętności grafomotoryczne,  elastyczność i precyzję ruchów dłoni i palców, kształtują płynność  i dokładność ruchów.
Dziecko wykonuje również szereg ćwiczeń, które służą korekcji zaburzeń funkcji poznawczych. Doskonalą pamięć, spostrzegawczość, wyobraźnię, koncentrację. Poszerzają swoje słownictwo, rozwijają umiejętność poprawnych i wyrazistych wypowiedzi. Usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję słuchową oraz kształtują pojęcia i umiejętności matematyczne. Uczą się wytrwałości, systematyczności, są motywowane do pokonywania wszelkich trudności związanych z nauką.
Kształtują umiejętności współdziałania w grupie, nawiązują pozytywne relacje z rówieśnikami.
Czas trwania zajęć
Zajęcia trwają 30/45 min.
Czas zajęć terapeutycznych ustalany jest indywidualnie

Cena terapii:
Zajęcia indywidualne:
30 min.  – 50 zł
45 min. –  70 zł
Zajęcia grupowe (grupa 2-5 dzieci):
45 min. -   35 zł
Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z:
 • małymi dziećmi (od 3 roku)
 • opóźnionym rozwojem mowy
 • dysleksją
 • ADHD
 • zaburzeniami koncentracji
 • zaburzeniami uwagi słuchowej
 • zaburzeniami percepcji słuchowej
 • trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu     instrukcji, poleceń
 • osobami z porażeniem mózgowym
 • osobami, które wykazują nadwrażliwość na     dźwięki
 • osobami z autyzmem

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:
 • odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym     otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma     konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest     dziecko w tym samym czasie
 • jest dostępna dla osób mieszkających daleko od     dużych ośrodków- TERAPIA MA MIEJSCE W DOMU DZIECKA

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym.
Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki.
Postępy terapii kontrolowane są co 6 do 10 tygodni, za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym.
Więcej informacji o metodzie JOHANSENS IAS
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWR)
 
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest formą pomocy dziecku i jego rodzinie, obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływanie, mające na celu wspomaganie rozwoju dziecka.
 
W ramach bezpłatnych zajęć, dzieci mogą korzystać z pomocy:
 
 • Psychologa
 • Logopedy
 • Pedagoga
 • Pedagoga specjalnego
 • Terapeuty Integracji Sensorycznej
 • Trenera Umiejętności Społecznych
 • lub  innego specjalisty, jaki będzie dziecku niezbędny.
             

Forma i rodzaj zajęć dopasowywana jest do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka.
 
Aby skorzystać z pomocy w ramach WWR należy przedstawić opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka i zapisać się na listę chętnych do skorzystania z bezpłatnych WWR-ów.
 

Liczba miejsc jest ograniczona.
 

Jeśli dziecko nie posiada orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania, rodzice powinni skontaktować się z rejonowa poradnią psychologiczno-pedagogiczną (publiczną) w celu diagnozy i wydania opinii.
 
Od 2017 roku poradnie niepubliczne nie mogą wydawać opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
SYMPTOMY RYZYKA DYSLEKCJI
Symptomy ryzyka dysleksji można dostrzec w kolejnych etapach rozwojowych. Ich zakres wzrasta w miarę rozwoju dziecka i poszerzania się jego aktywności. Do rozpoznania zagrożenia dysleksją nie wystarczy stwierdzenie pojedynczego objawu.

 
 
WIEK NIEMOWLĘCY (0-PIERWSZY ROK ŻYCIA)
 
Motoryka duża - opóźniony lub nietypowy rozwój ruchowy.
 • dzieci nie raczkują lub mało raczkują,
 • gorzej utrzymują równowagę w postawie siedzącej i stojącej.
   
Minimalne dysfunkcje neurologiczne, jak np.:
 
 • obniżone napięcie mięśniowe,
 • utrzymujące się pierwotne odruchy wrodzone, które powinny zaniknąć do końca pierwszego roku życia
   

WIEK PONIEMOWLĘCY (2-3 LATA)
 
Motoryka duża - opóźniony rozwój ruchowy:
 
 • dziecko maja trudności z utrzymaniem równowagi, automatyzacją chodu
 • później zaczyna chodzić, biegać.
 • niezręcznie wchodzi po schodach, wspina się
     
Motoryka mała - opóźniony rozwój motoryki rąk:
 
 • dziecko jest mało zręczne manualnie - jest nieporadne w samoobsłudze (np. myjąc ręce, ubierając się, jedząc łyżką, zapinając duże guziki),
 • mało sprawne w zabawach manipulacyjnych, np. polegających na budowaniu z klocków.
   
Funkcje wzrokowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa - opóźnienie rozwoju grafomotorycznego - dziecko nie próbuje samo rysować
 
 • w wieku 2 lat nie naśladuje rysowania linii,
 • w wieku 2 lat 6 miesięcy nie potrafi naśladować kierunku poziomego i pionowego linii,
 • w wieku 3 lat nie umie narysować koła.
     
 
Funkcje językowe - opóźnienie rozwoju mowy - dzieci później wypowiadają pierwsze słowa (w pierwszym roku życia):
 
 • w wieku 2 lat - zdania proste,
 • w wieku 3 lat - zdania złożone.
   
 

WIEK PRZEDSZKOLNY (3-5 LAT)
 
Motoryka duża - niska sprawność ruchowa w zakresie ruchów całego ciała, która objawia się tym, że dziecko:
 
 • słabo biega
 • ma kłopoty z utrzymaniem równowagi, np. podczas chodzenia po linii krawężnika, z trudem uczy się jeździć, np. na rowerku trzykołowym,
 • jest niezdarne w ruchach, źle funkcjonuje w zabawach ruchowych.
     
Motoryka mała - słaba sprawność ruchowa rąk:
 
 • trudność i niechęć do wykonywania czynności samoobsługowych, np. zapinania małych guzików, sznurowania butów,
 • trudność w zabawach manipulacyjnych, takich jak nawlekanie korali.
   
Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 
 • trudnościami z budowaniem z klocków,
 • niechęć dziecka do rysowania, proste rysunki,
 • nieprawidłowy chwyt ołówka, kredki dziecko rysując za mocno lub za słabo go przyciska,
 • brak umiejętności rysowania koła - w wieku 3 lat, kwadratu i krzyża w wieku 4 lat, trójkąta i kwadratu opartego na kącie w wieku 5 lat.
       
Funkcje wzrokowe
 • nieporadność w rysowaniu (rysunki bogate treściowo, lecz prymitywne w formie),
 • trudności w składaniu według wzoru obrazków pociętych na części, puzzli, wykonywaniu układanek.
Funkcje językowe
 • opóźniony rozwój mowy,
 • nieprawidłowa artykulacja głosek,
 • trudności z wypowiadaniem nawet niezbyt złożonych wyrazów (przekręcanie wyrazów),
 • długie posługiwanie się neologizmami,
 • trudności z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów i aliteracji (np. ok-o, ok-ręt),
 • trudności z zapamiętaniem i przypominaniem nazw (sekwencji),
 • trudności z zapamiętaniem krótkich wierszyków i piosenek,
 • trudności z budowaniem wypowiedzi, używanie głównie równoważników zdań i zdań prostych, mały zasób słownictwa.
Lateralizacja - opóźniony rozwój - brak przejawów preferencji jednej ręki.
Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni - z końcem wieku przedszkolnego dziecko nie umie wskazać prawej ręki.
KLASA 0 (6-7 LAT)
Motoryka duża - obniżona sprawność ruchowa:
 • słabo biega, skacze,
 • ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych (chodzenie po linii, stanie na jednej nodze),
 • ma trudności z uczeniem się jazdy na nartach, łyżwach, rowerze.
Motoryka mała - mała sprawność manualna:
 • trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów w zakresie samoobsługi, np. z zawiązywaniem sznurowadeł na kokardkę, z używaniem widelca, nożyczek,
 • trudności z opanowaniem prawidłowych nawyków ruchowych podczas rysowania i pisania, np. pomimo wielu ćwiczeń niewłaściwie trzyma ołówek w palcach, w niewłaściwym kierunku kreśli linie pionowe (od dołu do góry) i poziome (od prawej do lewej).
Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • trudności z rzucaniem i chwytaniem piłki,
 • nieprawidłowy chwyt pisarski - trudności z rysowaniem szlaczków, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych (np. rysowaniem rombu w wieku 6/7 lat).
Funkcje wzrokowe
 • trudności z wyróżnianiem elementów z całości, a także z ich syntetyzowaniem w całość, np. podczas budowania według wzoru konstrukcji z klocków lego, trudności z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki,
 • trudności z odróżnianiem kształtów podobnych (np. figur geometrycznych, liter m-n, l-t-ł) lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p-g-b-d).
Funkcje językowe - wadliwa wymowa, przekręcanie trudnych wyrazów (np.sosa lub szosza),
 • błędy w budowaniu wypowiedzi, błędy gramatyczne,
 • trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych (nad, pod),
 • trudności z różnicowaniem podobnych głosek np. kosa - koza - mylenie nazw zbliżonych fonetycznie,
 • trudności z dokonywaniem operacji na cząstkach fonologicznych (sylabach, głoskach) w takich zadaniach, jak wydzielanie sylab i głosek ze słów, ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej), analizowaniem struktury fonologicznej słów (np. w poleceniach odszukaj słowa ukryte w nazwie "lewkonia", co to znaczy "karwony czepturek"), rozpoznawaniem i tworzeniem rymów i aliteracji (np. w poleceniach typu: wymyśl rym do słowa "mama", które słowa się rymują: "Tomek-Adam-domek" a które słowo brzmi inaczej; które brzmią podobnie "kolejka-pociąg-kolega"),
 • trudności z zapamiętywaniem wiersza, piosenki, więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie - trudność z zapamiętywaniem nazw - trudność z zapamiętywaniem materiału uszeregowanego w serie i sekwencje.
Lateralizacja - obserwujemy brak ustalenia ręki dominującej, oburęczne.
Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni - trudności ze wskazywaniem na sobie części ciała - nie umie określić kierunku na prawo i na lewo od siebie.
Orientacja w czasie - zaburzenia dotyczące trudności z określaniem pory roku, dnia.
Czytanie - nasilone trudności w nauce czytania - np. czyta bardzo wolno - głównie głoskuje i nie zawsze dokonuje poprawnej wtórnej syntezy - przekręca wyrazy - nie rozumie przeczytanego zdania.
Pierwsze próby pisania
 • często pisze litery i cyfry zwierciadlanie,
 • odwzorowuje wyrazy, zapisując je od strony prawej do lewej.

 
CENNIK
Proponujemy pobyt całodzienny lub na godziny. Przygotowaliśmy atrakcyjne  propozycje miesięcznych opłat za wybraną formę korzystania z oferty.  Oprócz tego, za dodatkową opłatą, zapewniamy wyżywienie, składające się z  czterech posiłków dziennie.
SZCZEGÓŁOWY CENNIK
© PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA EDUHIT - 2020
Wróć do spisu treści