Diagnozy i opinie - EDUHIT Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Przejdź do treści
BADANIE ZAGROŻENIA DYSLEKCJĄ

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 6 lat TEST obejmuje:

 1. Badanie      dominacji stronnej (obiekt badania: ręka, oko, ucho, noga)
 2. Badanie      funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów)
 3. Badanie      funkcji wzrokowych:
   • Analizy i       syntezy wzrokowej na materiale tematycznym (układanie części układanki)
   • Analizy i       syntezy wzrokowej na materiale atematycznym (układanie podanego       wzoru z klocków)
 4. Badanie      użycia języka – artykulacja i komunikacji
 5. Badanie      pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej)
 6. Badanie      grafopercepcji
       
Cena badania:

200 zł  (2 spotkania x45 min)
PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY PEP-R

Diagnoza funkcjonalna Profil Psychoedukacyjny PEP-R Erica Schoplera

to określenie aktualnego wieku rozwoju dziecka oraz możliwości nabywania nowych umiejętności w zakresie siedmiu sfer rozwojowych:

 • naśladowania
 •  
 • percepcji
 •  
 • motoryki małej
 •  
 • motoryki dużej
 •  
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej
 •  
 • czynności poznawczych
 •  
 • komunikacji
 •  
 • mowy czynnej
 


PEP-R umożliwia również diagnozę sfery zachowań dziecka, m.in: reakcję na bodźce, możliwości nawiązywania kontaktów czy zainteresowania zabawą i pomocami testowymi.
 
Test przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosuje się go także w diagnozie dzieci do 12 roku jeśli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe znajdują się poniżej 7 roku życia.


Diagnoza PEP-R jest skuteczną metodą oceny rozwoju dzieci z:

 • zaburzeniami mowy
 •  
 • autyzmem, ze spektrum autyzmu, całościowymi zaburzeniami rozwoju
 •  
 • zespołem Aspergera
 •  
 • innymi zaburzeniami rozwoju


Diagnoza obejmuje:
   
 • wywiad z rodzicami
 •  
 • wykonanie badania (od jednego do trzech spotkań po 60 minut). Czas      badania uzależniony jest od wieku dziecka i poziomu współpracy
 •  
 • pisemna opinia na temat przeprowadzonego badania
 


Diagnoza testem PEP-R jest szczególnie użyteczna przy układaniu planów terapii dla dzieci:
   
 • z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych
 •  
 • dzieci, u których zdiagnozowano:
   • autyzm
   • całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu
   • zespół Aspergera
   • zaburzenia rozwoju mowy
   • inne zaburzenia rozwoju np. zespół Downa         

      
Cena badania:

450 zł  (cena obejmuje wydanie pisemnej opinii)

Czas badania jest uzależniony od wieku dziecka. Badanie jest rozłożone na 3-4 spotkania po 60 min.
DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

Głównym celem diagnozy jest ocena mowy osoby badanej oraz określenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się. Badanie ma określić charakter zaburzeń, znaleźć przyczynę zaistniałych nieprawidłowości, ustalić rodzaj terapii oraz rokowania na przyszłość.  Aby diagnoza była kompletna składa się ona z trzech elementów:

 • wywiadu z pacjentem bądź jego     rodzicami/opiekunami,
 • obserwacji pacjenta
 • oraz badania właściwego, składającego się z     indywidualnie dobranych prób.

Na diagnozę przyjmujemy: niemowlęta, dzieci i młodzież.
Czas przeprowadzenia pełnej diagnozy logopedycznej 60 min.


       
Cena diagnozy:

130 zł  (60 min)
TEST INTELIGENCJI OD 6 DO 16 ROKU ŻYCIA WISC-R

TEST INTELIGENCJI OD 6 DO 16 ROKU ŻYCIA WISC-R SKALA INTELIGENCJI WECHSLERA DLA DZIECI – ZMODYFIKOWANA

Opis:
WISC-R składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Podobieństwa, Arytmetyka, Słownik, Rozumienie oraz Powtarzanie Cyfr jako test zastępczy) i sześciu testów bezsłownych (Uzupełnianie Obrazków, Porządkowanie Obrazków, Wzory z Klocków, Układanki, Kodowanie oraz Labirynty jako test zastępczy).
 

Zastosowanie:  
do diagnozy intelektu.
       
Cena:

300 - 500 zł  (2 - 3 spotkania x45 min)
BADANIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej przebiega podczas kilku spotkań i oparta jest o wystandaryzowane testy. Wykwalifikowany terapeuta dokładnie analizuje informacje uzyskane od rodziców dziecka oraz przeprowadza próby z dzieckiem. Na bazie zdobytych informacji opracowuje diagnozę i zalecenia do pracy z dzieckiem.

Diagnoza Integracji Sensorycznej składa się z kilku części:

 • Wywiad z     rodzicami – terapeuta zadaje rodzicom szereg pytań dotyczących przebiegu     ciąży, porodu, rozwoju dziecka w niemowlęctwie, przebytych chorób,     problemów zdrowotnych dziecka.
 • Kwestionariusze     – rodzice są proszenie o wypełnienie szczegółowych kwestionariuszy, które     pozwalają uzupełnić wyniki diagnozy. Pamiętajmy, że to rodzic najlepiej     zna swoje dziecko i jest jego najlepszym obserwatorem.
 • Próby     kliniczne – terapeuta prosi dziecko o wykonanie kilku prób, które maja za     zadanie stwierdzić, czy u dziecka występują przetrwałe odruchy, jak     wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga, praca oczu, koordynacja.
 • Testy –     dziecko powyżej 4 roku życia wykonuje testy, które maja pomóc określić     jego koordynację, czucie ciała, dokładne czucie i pracę rąk. Testy są     standaryzowane na warunki polskie (standaryzacji dokonał Pan Zbigniew Przyrowski)     i pozwalają na dość dokładne porównanie umiejętności dziecka w stosunku do     jego grupy wiekowej.
 • Podsumowanie     diagnozy – rozmowa z rodzicami na temat wyników diagnozy i wniosków z nich     płynących. Poszczególne wyniki są wyjaśniane i omawiane. Rodzice otrzymują     również diagnozę na piśmie. Zawiera ona: dane z wywiadu, dane z     kwestionariuszy, wyniki prób klinicznych, wyniki testów, wnioski, program     terapii.

Diagnoza składa się z 3 spotkań po ok. 45-60 min.

Dwa z nich służą przeprowadzeniu wywiadu, testów klinicznych i obserwacji.
Po opracowaniu na ich odstawie diagnozy, podczas trzeciego spotkania (ok. 45 min.) terapeuta SI przedstawia rodzicom opracowany, indywidualny program terapii dla ich dziecka. Diagnoza i zalecenia terapeutyczne zostają szczegółowo omówione i przedstawione rodzicom w przystępny i komunikatywny sposób. Jest to również czas, w którym nasz terapeuta odpowiada na wszelkie Państwa pytania związane z diagnozą i ewentualną dalszą terapią dziecka.

       
Cena badania:

360 zł  (3 spotkania)
DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Diagnoza wykonywana jest testem KOGS (standaryzowane narzędzie diagnostyczne)
 
umożliwia diagnozę dzieci w następujących obszarach: samoobsługa, motoryka duża, emocjonalny, społeczny, percepcja słuchowa, percepcja wzrokowa, grafomotoryka, umiejętności matematyczne, myślenie pojęciowe, pamięć wzrokowa i słuchowa, wiedza środowiskowa, orientacja w czasie i przestrzeni, komunikowanie się i mowa.

 
Celem badania Kartami Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS jest określenie stopnia przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkolnej, określenie poziomu jego umiejętności w kolejnych obszarach badania, wychwycenie u dziecka problemów i w razie potrzeby skierowanie na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Diagnoza testem KOGS może również pomóc rodzicom w poznaniu poziomu przygotowania ich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO - KORP

Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP dla dzieci o 1 miesiąca do 9 roku życia

Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) jest wystandaryzowanym narzędziem przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.
Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania oraz zaprogramować odpowiednie działania terapeutyczne.

Sfery rozwoju pozwalają na ocenę następujących umiejętności:

 • rozwoju ruchowego,
 • motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
 • spostrzegania wzrokowego i koordynacji     wzrokowo-ruchowej,
 • komunikowania się i mowy,
 • emocji i relacji społecznych,
 • funkcji behawioralnych,
 • umiejętności przedszkolnych (karty dla dzieci w     wieku od 3,0 do 5,11 r. ż.),
 • umiejętności szkolnych (karty dla dzieci w wieku     od 6;0 do 9,11 r. ż.).

Diagnoza dziecka pogłębiona jest o szczegółowy wywiad z opiekunem. Ponadto materiał merytoryczny zawiera podręcznik szczegółowo opisujący narzędzie oraz warunki standaryzacji, czyli szczegółowy przebieg oceny umiejętności dziecka.

       
Cena badania:

400 zł  (2 - 3 spotkania x60 min)
KARTY OCENY ZACHOWANIA I EMOCJI KOZE
   
Karty oceny zachowania i emocji (KOZE) są wystandaryzowanym narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15. roku życia.

Karty oceny zachowania i emocji są narzędziem pozwalającym na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach.
Dokonywana przy pomocy Kart skategoryzowana obserwacja oraz opis zachowania i emocji pozwala na wyodrębnienie zachowań, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, z uwzględnieniem różnych obszarów zachowań.

Cena badania:

400 zł  (2 - 3 spotkania x60 min)
© PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA EDUHIT - 2020
Wróć do spisu treści