Konsultacje i terapie - EDUHIT Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Przejdź do treści
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Kiedy warto się skontaktować z psychologiem:

 • jeśli rodzic ma wątpliwości, czy dziecko rozwija się prawidłowo,
 • dziecko ma problem z komunikowaniem się,
 • dziecko skarży się na bóle głowy, brzucha, pojawiają się moczenia nocne bez wyraźnej przyczyny medycznej,
 • dziecko staje się nerwowe, nadpobudliwe, ma problemy z koncentracją,
 • dziecko przejawia zachowania: buntownicze, agresywne, histeryczne, wymuszeniowe.
       

Wsparcie psychologiczne dla dzieci w przypadku dużych zmian w rodzinie tzw. sytuacjach kryzysach życiowych i rodzinnych
 
Kryzysy życiowe i rodzinne dotykają równo wszystkich członków rodziny. Z tego powodu w naszej Poradni proponujemy kompleksowe wsparcie zarówno dla dorosłych jak i dzieci w tak trudnych sytuacjach jak:

 • zmiana miejsca      zamieszkania,
 • powiększenie rodziny
 • zmiana szkoły,
 • rozłąka (np. emigracja      rodzica),
 • separacja,
 • rozwód,
 • choroba w rodzinie,
 • doświadczenie śmierci bliskich.
 
Wsparcie dla dzieci i młodzieży w sytuacjach:

 • konfliktów w rodzinie,
 • niskiej samooceny, nieśmiałości,
 • problemami szkolnymi.
   

Pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicem/opiekunem dziecka / młodego człowieka (do lat 18).
  
Cena terapii:

100 zł / 50 min (spotkanie indywidualne)


Coaching rodzicielski

Coaching rodzicielski koncentruje się na zagadnieniach związanych z rolą rodzica, ma za zadanie umożliwienie klientowi świadomego kreowania siebie w tej roli i kształtowania procesu wychowawczego. Ułatwia też pełniejsze zrozumienie i przeżywanie swojej relacji z dzieckiem. W odróżnieniu do coachingu życiowego sesje mogą być prowadzone jednocześnie z obydwojgiem rodziców.
Dla osób indywidualnych i par.

Cena:

150 zł / 90 min (coaching indywidualny)
200 zł / 120 min (coaching dla pary)
TERAPIA PEDAGOGICZNA

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności, umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wspieranie jego wszechstronnego rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych, a w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym także pomoc w osiągnięciu gotowości szkolnej.
Zajęcia są ukierunkowane na usprawnienie funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających  się (kompensacja), które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić.
Podczas zajęć dzieci uczestniczą w rozmaitych zabawach, które wspomagają rozwój ruchowy, sprawność motoryczną,  rozwijają umiejętności grafomotoryczne,  elastyczność i precyzję ruchów dłoni i palców, kształtują płynność  i dokładność ruchów.
Dziecko wykonuje również szereg ćwiczeń, które służą korekcji zaburzeń funkcji poznawczych. Doskonalą pamięć, spostrzegawczość, wyobraźnię, koncentrację. Poszerzają swoje słownictwo, rozwijają umiejętność poprawnych i wyrazistych wypowiedzi. Usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję słuchową oraz kształtują pojęcia i umiejętności matematyczne. Uczą się wytrwałości, systematyczności, są motywowane do pokonywania wszelkich trudności związanych z nauką.


Kiedy warto się skontaktować z psychologiem:

 • jeśli rodzic ma wątpliwości, czy dziecko rozwija się prawidłowo,
 • dziecko ma problem z komunikowaniem się,
 • dziecko skarży się na bóle głowy, brzucha, pojawiają się moczenia nocne bez wyraźnej przyczyny medycznej,
 • dziecko staje się nerwowe, nadpobudliwe, ma problemy z koncentracją,
 • dziecko przejawia zachowania: buntownicze, agresywne, histeryczne, wymuszeniowe.
       
Cena terapii:

100 zł / 50 min

TERAPIA LOGOPEDECZNA

Terapia logopedyczna to szeroko rozumiany rozwój mowy i języka na wielu płaszczyznach. Do logopedy trafiają więc pacjenci z bardzo różnorodnymi potrzebami oraz w każdym wieku: niemowlęta, dzieci, młodzież i dorośli.
 
 
Oferta pomocy logopedycznej skierowana jest do m. in.:
 
 • Dzieci, których rozwój mowy przebiega nieprawidłowo lub z opóźnieniem;
 • Dzieci, które nie wypowiadają pewnych głosek, bądź wypowiadają je niewłaściwie np. seplenią;
 • Osób, które przejawiają różnorodne  problemy z komunikacją ze względu na towarzyszące choroby, zaburzenia lub zespoły zaburzeń: np. niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne, mózgowe porażenie dziecięce, spektrum autyzmu, całościowe zaburzenia rozwoju;
 • Osób z zaburzeniami neurologicznymi np. po udarach, wypadkach komunikacyjnych z objawami afazji i/lub dyzartrii;
 • Osób z niepłynnością mowy;
 • Dzieci (w tym niemowląt) z zaburzeniami funkcji oralnych: ssaniem, połykaniem, żuciem, gryzieniem;
 • Osób z rozszczepem podniebienia i/lub warg
 • Rodziców, którzy w ramach profilaktyki logopedycznej chcą się dowiedzieć jak stymulować rozwój dziecka oraz zapobiegać wadom wymowy i zgryzu już od pierwszych miesięcy życia dziecka.
               

Czas trwania zajęć
 
Zajęcia trwają 30/45/60 min.
 
Czas zajęć terapeutycznych ustalany jest indywidualnie.
 
 
Cena terapii:
 
60 zł / 30 min
 
100 zł /60 min.
 
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Co to jest integracja sensoryczna?
 
Świat odbieramy za pomocą zmysłów. Bodźce płynące ze świata zewnętrznego są odbierane i przekazywane do odpowiednich części układu nerwowego, który z kolei ma za zadanie je zinterpretować i odpowiedzieć na nie w sposób dopasowany do sytuacji, w jakiej się znajdujemy.


Każdy człowiek posiada trzy podstawowe zmysły:

 • Dotyku
 • Równowagi
 • Czucia głębokiego
 
 
Co może wskazywać na zaburzenie integracji sensorycznej?

Jeśli dziecko ma:

 
   
 • problemy      z koncentracją uwagi (nie doprowadza czynności do końca),
 •  
 • różnego      rodzaju problemy ruchowe: słaba koordynacje ruchową, opóźniony rozwój      ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi ( częste potykanie się,      przewracanie, ma trudności z jazdą na rowerze itp.),
 •  
 • problemy      z organizacją swojego zachowania oraz problemy emocjonalne,
 •  
 • mała      aktywność ruchowa kłopoty z jazdą na rowerze, łapaniem i rzucaniem piłki      oraz z opanowaniem dyscyplin sportowych, szybka  męczliwość,
 •  
 • problemy      w samoobsłudze (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek itp.),
 •  
 • problemy      z manipulacją (posługiwanie się sztućcami, nożyczkami),
 •  
 • trudności      w mówieniu (niewyraźna mowa, opóźnienie rozwoju mowy),
 •  
 • obniżona      sprawność w zakresie grafomotoryki
 •  
 • dziecko      sprawia trudności wychowawcze, jest nadruchliwe, impulsywne
 •  
 • unika      zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli ,bądź preferuje      jeden określony, długotrwały rodzaj stymulacji np. karuzela,
 •  
 • cierpi      na chorobę lokomocyjną,
 •  
 • doświadcza      trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, pisaniem,      przepisywaniem z tablicy, ortografią, czytaniem, liczeniem),
 •  
 • unika      zabaw grupowych, wycofuje się z kontaktów społecznych,
 •  
 • unika      zabaw związanych z brudzeniem rąk,
 •  
 • jest      wyjątkowo wrażliwe na bodźce ( np. zatyka uszy, gdy słyszy jakiś dźwięk),
 •  
 • ma      obniżoną wrażliwość na bodźce (np. nie zwraca uwagi na zimno, ból)

Uwaga !
 
Pojedyncze zachowanie nie jest wyznacznikiem zaburzeń integracji sensorycznej, jednak występowanie kilku z nich sygnalizuje że warto zwrócić się o pomoc do terapeuty integracji sensorycznej, by przeprowadził odpowiednie do wieku dziecka badanie i stwierdził czy obserwowane zachowania, niepokojące rodziców nie są wynikiem zaburzeń integracji sensorycznej.
 
 
Cena terapii:
 
100 zł / 50 min

TERAPIA RĘKI

Czym jest terapia ręki?
 
Terapia ręki to program mający na celu usprawnienie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców.
 

Do kogo skierowana jest terapia?
 
Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących
 • problemy z czynnościami samoobsługi (zapinanie guzików, ubieranie      się)
 • problemy w zabawach manualnych (układanie małych      przedmiotów, lepienie z plasteliny, wycinanie)
 • problemy grafomotoryczne (pisanie, rysowanie,      malowanie
 • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej
 • problemy z koordynacją ruchową
 • zaburzenia napięcia kończyny górnej (wzmożone lub      obniżone)
 • problemy z koordynacją ruchową.
 

Cele terapii
 
   
 • poprawa sprawności ruchowej kończyny górnej
 •  
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjne ręki
 •  
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów      palców
 •  
 • doskonalenie umiejętności chwytu
 •  
 • doskonalenie pisania, rysowania
 •  
 • koordynacja obu dłoni
 •  
 • poprawa koncentracji
 •  
 • poprawa napięcia ręki
 

Czas trwania zajęć
 
Zajęcia trwają 50 min.
 
Czas zajęć terapeutycznych ustalany jest indywidualnie
 

Cena terapii:
 
95 zł / 50 min
TRENING MIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych - TUS?
 
To grupowe zajęcia kierowane do dzieci i młodzieży  przeżywających trudności w funkcjonowaniu w grupie. Zajęcia prowadzone są przez psychologa - trenera i pedagoga z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min. Realizowane są w 4-6 osobowych grupach dobranych pod kątem wieku i rodzaju trudności doświadczanych przez dzieci.
 
 
Podczas zajęć dziecko:
 
   
 • rozwija      swoje kompetencje społeczne i komunikacyjne
 •  
 • uczy      się odczytywać komunikaty niewerbalne i odpowiednio reagować na mimikę,      gestykulację, mowę ciała innych osób
 •  
 • poznaje      obszar współdziałania, interakcji międzyludzkich i tworzenia relacji      rówieśniczych
 •  
 • buduje      swoją świadomość emocjonalną
 •  
 • lepiej      rozumie świat emocji oraz uczy się reagować na emocje swoje i innych osób
 •  
 • nabywa      umiejętność odpowiedniego reagowania na często spotykane sytuacje
 •  
 • poprzez      zabawę ma okazję do pracy nad trudnymi zachowaniami, które niepokoją      rodziców lub nauczycieli
 •  
 • uczy      się przestrzegać norm i zasad funkcjonowania w grupie
 •  
 • buduje      pozytywny obraz siebie, wzmacnia wiarę we własne siły, swoje poczucie      wartości i sprawczości
 

Dla kogo jest TUS?
 
Dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD oraz dzieci nieśmiałych, wycofanych, reagujących lękiem, mających trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.
 
Zasady naboru
 
Dzieci do grup kwalifikowane są  z uwzględnieniem wieku, poziomu funkcjonowania i  potrzeb rozwojowych.  Kwalifikacje mają na celu rozpoznanie problemów dziecka i stopnia ich nasilenia, co pozwala przydzielić dziecko do najbardziej odpowiedniej dla niego grupy.
 
 
Procedura kwalifikacji
 
Ankieta kwalifikacyjna – wypełniana przez rodziców/ opiekunów zawiera wstępne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka, dostarczana przed pierwszym spotkaniem.
 
Spotkanie z terapeutą  prowadzącym grupę składa się z dwóch części – pierwsza - to wywiad z rodzicami, druga – to indywidualna wizyta dziecka. Całości zajmuje ok. 60 min.
 
Kwalifikacja - psychologa
 
Cena konsultacji w celu kwalifikacji do grupy - 90 zł
 
Zasady uczestnictwa
 
Podstawą uczestnictwa jest pisemna zgoda rodziców.
 
Zajęcia prowadzone są w cyklu semestralnym (2 miesiące). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty.
 
Cena udziału w zajęciach: 35 zł/60 min.
 
Należy wnieść opłatę za cały miesiąc z góry.
INDYWIDUALNA SYMULACJA SŁUCHU

Indywidualna Symulacja Słuchu dr. K. Johansona IAS dla dzieci, młodzieży , dorosłych
 
Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.
 
 
Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z:

 • małymi dziećmi (od 3 roku)
 • opóźnionym rozwojem mowy
 • dysleksją
 • ADHD
 • zaburzeniami koncentracji
 • zaburzeniami uwagi słuchowej
 • zaburzeniami percepcji słuchowej
 • trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu      instrukcji, poleceń
 • osobami z porażeniem mózgowym
 • osobami, które wykazują nadwrażliwość na      dźwięki
 • osobami z autyzmem
 

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

 • odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest      istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z      innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie
 • jest dostępna dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków - TERAPIA MA MIEJSCE W DOMU DZIECKA

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym.
 
Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki.
 
Postępy terapii kontrolowane są co 6 do 10 tygodni, za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym.
 
Więcej informacji o metodzie JOHANSENS IAS
© PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA EDUHIT - 2020
Wróć do spisu treści